KET (Key English Test)

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI:

1. READING / WRITING

Czytanie i Pisanie (1 godzina, 10 minut; 50% całości punktacji)

Czytanie
Ta część składa się z 5-7 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn't, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów.

Pisanie
Ta część, w zależności od poziomu, składa się z 2-3 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań.

2. LISTENING

Rozumienie ze słuchu (około 30 minut; 25 punktów) składa się z pięciu części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie elementów tekstu.

3. SPEAKING

W części ustnej (około 8-10 min; 25 punktów) egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z dwóch części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem o swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. Rozmowa trwa około 6 min. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą przez około 3-4 min. Ustna część egzaminu KET jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.


JAKA JEST SKALA OCEN?

Oceny pozytywne – Pass with Merit, Pass

Oceny negatywne – Narrow Fail, Fail
 

JAK WYGLĄDA SKALA PROCENTOWA OCEN?

Pass with merit - 85% i powyżej

Pass - 70% - 84%

Narrow Fail - 65% - 69%

Fail - 64% i poniżej


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU KET?

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu KET, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne.

Większe księgarnie w Polsce oferują szeroki wybór podręczników przygotowujących do KET. Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu dostępne są również w Bibliotece British Council.