First Certificate in English

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU CZĘŚCI:

1. READING

Czytanie (1 godzina) składa się z trzech części i 30 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów;
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 3 jeden punkt.
 

2. WRITING

Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części.

Część 1 - zadanie obowiązkowe (120-150 słów);
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

Zalecane lektury na rok 2009:

    * Charles Dickens, Great Expectations (Macmillan or any edition)
    * Gaston Leroux, The Phantom of the Opera (Penguin or any edition)

Wszystkie wymienione powyżej materiały dostępne są w Bibliotece British Council.
 

3. USE OF ENGLISH

Zastosowanie struktur językowych (45 minut) składa się z czterach części i 42 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych;
Część 4 - przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź. W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 4 maksymalnie dwa punkty.
 

4. LISTENING

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 – uzupełnianie zdań;
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
Część 4 - test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.


5. SPEAKING

Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.
Ustna część egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.


JAKA JEST SKALA OCEN?

Oceny pozytywne - A, B, C

Oceny negatywne - D, E
 

JAK WYGLĄDA SKALA PROCENTOWA OCEN?

A - 80 % i powyżej

B - 75% - 79 %

C - 60% - 74%

D - 55 % - 59%

E - 54 % i poniżej
 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU FCE?

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu FCE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne.

Większe księgarnie w Polsce oferują szeroki wybór podręczników przygotowujących do FCE. Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu dostępne są również w Bibliotece British Council.