Certificate of Proficiency in English

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z 5 CZĘŚCI:

1. READING

Czytanie (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.


2. WRITING

W części Pisanie (2 godziny; 40 punktów) kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

Lektury zalecane w roku 2009:

    * Rose Tremaine The Way I Found Her
    * Tracy Chevalier,  Girl with a Pearl Earring

Powyższe lektury dostępne są w Bibliotece British Council


3. USE OF ENGLISH

Zastosowanie struktur językowych (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.


4. LISTENING

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 40 punktów) składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.


5. SPEAKING

W części ustnej (około 19 minut; 40 punktów) standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatyów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.
Ustna część egzaminu CPE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.


JAKA JEST SKALA OCEN?

Oceny pozytywne - A, B, C

Oceny negatywne - D, E


JAK WYGLĄDA SKALA PROCENTOWA OCEN?

A - 80 % i powyżej

B - 75% - 79 %

C - 60% - 74%

D - 55 % - 59%

E - 54 % i poniżej


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU CPE?

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu CPE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne.

Większe księgarnie w Polsce oferują szeroki wybór podręczników przygotowujących do CPE. Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu dostępne są również w Bibliotece British Council.